Aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot kandidaten geïnteresseerd in milieu, veiligheid en kwaliteit binnen bedrijven en organisaties, en dit zowel voor recent afgestudeerden als diegene die reeds beschikken over ervaring binnen milieuzorg. Zo kunnen bv. milieucoördinatoren niveau B via een verkort opleidingstraject het getuigschrift Milieucoördinator niveau A behalen. Toelatingsvoorwaarden: zie studiegids

Programma

De Vlaamse overheid wil alle bedrijven die meldings- of vergunningsplichtig zijn aansporen tot het invoeren van duurzame productiepatronen en tot het beheersen van de milieubelasting in al haar aspecten door de aanstelling van een milieucoördinator.
Een milieucoördinator staat onder meer in voor volgende taken:

• bijdragen tot de ontwikkeling en de invoering van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
• waken over de naleving van de milieuwetgeving
• toezien of instaan voor de uitvoering van voorgeschreven metingen
• toezien op het bijhouden van het afvalstoffenregister en de naleving van de meldingsplicht
• voorstellen doen voor en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken
• advies geven over elke voorgenomen investering die van uit milieu-oogpunt relevant kan zijn
• jaarlijks opstellen van een verslag van zijn werkzaamheden

Inhoud
Het programma is opgebouwd conform de vereisten bepaald in Bijlage 2 van het VLAREL. Het onderscheidt drie luiken:

 1. Uitgangspunten, achtergronden en basisbegrippen
  - grondslagen van milieuwetenschappen
  - milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid
  - milieurecht en formulering van milieu-eisen
 2. Milieubeheersstytemen in de bedrijven en de functionele taken van de milieucoördinator
  - integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
  - opstarten van een milieuzorgsysteem in een onderneming
  - controle en handhaving van milieuvoorwaarden m.i.v. administratieve en procedurele aspecten
 3. Operationalisering en uitdieping van de taakstelling van een milieucoördinator
  - technologische facetten
  - bedrijfseconomische en beheersfacetten
  - sociale en communicatieve facetten
  - methodologische facetten 

U krijgt de mogelijkheid om tijdens de opleiding twee bedrijven te bezoeken en er samen met uw medecursisten een interne audit uit te voeren. Op deze manier bent u volledig voorbereid om uw functie als milieucoördinator uit te oefenen.

In de bijlage vindt u het gedetailleerde programmaoverzicht en de lijst van de docenten.

Organisatie
De opleiding start op vrijdag 15 september 2017. De lessen gaan door op vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. Hier kunnen -in geval van onverwachte omstandigheden en in overleg met de cursisten- vier dinsdagavonden aan toegevoegd worden om het programma volledig af te werken.

Op de Technologiecampus Gent beschikt u over een eigen lokaal dat voorzien is van alle moderne audiovisuele middelen. U kan gebruik maken van een ruime parking, restaurant, bibliotheek en draadloos internet in het leslokaal. Verder kan u via een digitaal leerplatform steeds de lesagenda consulteren en uw lesmateriaal bekomen.

Evaluatie
Aan het einde van de opleiding spreekt de opleidingscommissie een globaal oordeel uit over een kandidaat. Ze beoordeelt of de cursist geschikt is om zijn/haar taak als milieucoördinator uit te oefenen.  

Bij de beoordeling houdt men rekening met uw behaalde scores op:
 • enkele oefeningen
 • twee tussentijdse schriftelijke evaluaties m.b.t. de geziene stof tijdens de lessen
 • de  mondelinge parate kennistoets
 • het eindwerk

Tijdens het academiejaar maakt u drie oefeningen (integratieoefening milieuzorg in bedrijfsbeheer, 2 verslagen van interne audit op bedrijven) en een tussentijdse schriftelijke evaluatie op het einde van elk semester. U maakt ook een eindwerk waar u zelf het onderwerp van kan kiezen. U krijgt een promotor toegewezen vanuit de opleidingscommissie die u tijdens het schrijven van uw eindwerk begeleidt.

Erkenning
De aanvullende vorming voor milieucoördinatoren ingericht door Odisee is erkend door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE).

Deze opleiding is bovendien erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof. Lees meer hierover op de website van de FOD WASO of bij de 'Info en links' van deze website.

Partners
Deze opleiding wordt ingericht in samenwerking met KU Leuven, faculteit Industriële ingenieurswetenschappen, Preventie en bescherming op het werk (Prebes) en Ie-net ingenieursvereniging vzw (Ie-net).

Praktische Info

Start: vrijdag, 15 september, 2017
Locatie: Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, Belgium

Brochure - Programmagids

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
katrien.truyen@odisee.be

Afwezig op vrijdag

+32 (0)9 267 27 09