Koeltechniek

Doelpubliek

Koeltechnici die een certificaat wensen te behalen in de koeltechniek (categorie I, II, III of IV).

Programma

Opleidingsconcept


Om de uitstoot van koelmiddelen te beperken voerde de Vlaamse overheid in 2006 een certificeringsverplichting in voor bedrijven die werkzaamheden aan koelinstallaties met een ‘nominale koelmiddelinhoud’ van 3 kg of meer uitvoeren. Daarnaast dienen alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op emissies van koelmiddelen, een geldig certificaat bezitten. Om dat certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek te behalen, moeten koeltechnici slagen voor een examen.

In het gecertificeerd labo van Odisee te Aalst kan u het examen van koeltechnieker afleggen om het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek te behalen (Categorie I, II, III en IV). Als voorbereiding op dit examen kan u een tweedaagse opleiding volgen die uw slaagkansen voor het examen verhoogt.

 Organisatie

Het examen neemt 8 uren in beslag en omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Ter voorbereiding op het examen kan u een tweedaagse opleiding koeltechniek volgen. Deelname aan deze specifieke opleiding vergroot uw slaagkansen voor het examen.
De opleiding en het examen wordt verschillende keren ingericht gedurende het academiejaar. De exacte lesdata en examendata vindt u terug in de folder.

Erkenning

Odisee is erkend ​door de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie als examencentrum om het examen te organiseren en certificaten van bekwaamheid in de koeltechniek uit te reiken.

 

Retributie

Sinds enkele jaren worden erkenningen met betrekking tot het leefmilieu verleend.
Ter ondersteuning van de kwaliteitsbewaking van het gebruik van deze erkenningen werd de retributieregeling ingevoerd, wat inhoudt dat voor bepaalde erkenningen een retributie moet betaald worden onder andere erkende koeltechnici.

 

Erkende koeltechnici moeten een retributie betalen, een eerst maal bij het verkrijgen van het erkenningsbewijs en vervolgens vijfjaarlijks.
  
De retributie moet enkel betaald worden door de cursisten die slagen voor het examen en die erkend wensen te worden als koeltechnicus in het Vlaamse Gewest. Cursisten die de activiteiten van technicus uitoefenen in een ander gewest dan het Vlaamse Gewest of een andere lidstaat moeten niet beschikken over een erkenning als technicus van het Vlaamse Gewest.
 
1. Wanneer betalen?
 
De retributie moet betaald worden bij het examen voor een eerste erkenning en bij het actualisatie-examen indien de koeltechnicus zijn erkenning respectievelijk wenst te behalen of hernieuwen.
 
Indien de geslaagde geen retributie betaalt, wordt geen erkenning toegekend (eerste examen) of wordt deze niet verlengd (actualisatie-examen) en ontvangt hij geen erkenningsbewijs.
 
De betaling van de retributie gebeurt bij het afleggen van het examen en het bedrag van de retributie is dan ook datgene wat op datum van het afleggen van het examen gebruikelijk is.
 
1.1 Hoeveel?
 
Vanaf 1 januari 2017 worden volgende (geïndexeerde) retributiebedragen gehanteerd: 138 euro.
 
1.2 Overmaken aan Departement OMGEVING
 
De cursist stort het bedrag zelf rechtstreeks aan het Departement Omgeving via het rekeningnummer
BE40 3751 1110 2263 op naam van DOMG ontvangsten algemeen, adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel, IBAN: BE40 3751 1110 2263, BIC code: BBRUBEBB;
 
OMG-TKI + naam en voornaam
 
De geslaagde cursist bezorgt het betalingsbewijs aan het opleidingscentrum waarna het erkenningsbewijs kan worden uitgereikt door het opleidingscentrum.
 
Het is zeer belangrijk dat de betalingsmededelingen correct zijn!
 
1.3 Bewijs van betaling
 
Als bewijs van betaling van de retributie worden de volgende stukken aanvaard:
- (een kopie van) een rekeninguittreksel
- (een kopie van) een door de bank of de Post met stempel en handtekening(en) van de bankbediende(n) geattesteerde betalingsopdracht.
 
Deze gegevens worden gemaild naar michael.dubois@odisee.be
 
Vanaf het ogenblik dat we het bewijs van betaling hebben ontvangen, kan de erkenning ingaan.
 

Praktische Info

Start: maandag, 2 oktober, 2017
Studiegeld voor de opleiding: afhankelijk van de gekozen module €
Locatie: Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst, Belgium

Brochure - Programmagids

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18