Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot personen werkzaam binnen de sector HVAC die de nodige competenties willen verwerven zodat ze zelfstandig warmtepompinstallaties kunnen installeren, in dienst nemen, onderhouden en herstellen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Installateurs CV-installaties met een basiskennis elektriciteit
 • Elektriciens met een basiskennis warmte
 • Service engineers
 • Koeltechniekers die hun kennis over warmtepompen willen bijschaven
 • Projectverantwoordelijken HVAC

Programma

Opleidingsconcept
Zowel vanuit de wetgever als vanuit warmtepompfabricanten worden steeds strengere eisen gesteld aan het specifieke opleidingsniveau van koeltechnici die warmtepompinstallaties plaatsen en/of werken uitvoeren aan warmtepompinstallaties. Verschillende handelingen aan warmtepompinstallaties mogen enkel worden uitgevoerd door gecertificeerde koeltechnici.
Deze opleiding biedt u de kans om het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek te bekomen en bereidt u voor op het examen dat leidt tot het certificaat van koeltechnicus. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zowel theoretische als praktijkgerichte vorming specifiek betreffende werken aan warmtepompinstallaties.
 
Inhoud
In de opleiding komen volgende thema's aan bod:
 • Theoretisch luik
  • Werkingsprincipe van de warmtepomp
  • Onderdelen van een warmtepomp
  • De warmtepomp in het log p, h-diagram (+ oefeningen)
  • Begrippen: onderkoeling, oververhitting, COP
  • Rendement van een warmtepomp (Coefficient of Performance, Seasonal Performance, Primary Energy Ratio)
  • Types warmtepompen
  • Bijzonderheden aan een warmtepompinstallatie
  • De koelmachine/warmtepomp en het negatief kringproces
  • Onderdelen van een warmtepompinstallatie (koelmiddelen, types compressoren, condensors, verdampers, expansieventielen, andere onderdelen)
  • Bespreking van verschillende schema's
  • Integratie van de bereiding van sanitair warmwater
  • Integratie van een buffervat in een installatie
  • Eenvoudige berekeningen en selectie van de componenten
 • Praktisch luik
  • Hardsolderen en koeltechnische vaardigheden
  • Plooien van koperen buizen, maken van flareverbindingen
  • Vacumeren van een warmtepomp(koel)installatie
  • Invullen van een vacumeercertificaat
  • Vullen en recupereren van koelmiddel in een koelinstallatie
  • Koudemiddelenregistratie in het logboek
  • Procedure van de manifolds
  • Lekdichtheid controleren met elektronische detector (sniffer)
  • Invullen van attest voor hergebruik, terugwinning en vernietiging van koelmiddel
  • Instellen en afregelen van regelapparatuur
  • Storingen zoeken in een installatie en oplossen
  • Bespreken van het koeltechnisch circuit, hydraulisch circuit en het elektrisch circuit
  • Metingen op de installatie
  • Tips en tricks
 
Organisatie
Tijdens de achtdaagse opleiding wordt telkens in de voormiddag aandacht besteed aan theoretische aspecten van de werking en installatie van warmtepompen. In de namiddagsessies worden de nodige praktische vaardigheden ingeoefend. Op de zevende lesdag krijgt u de kans om gedurende een hele dag te werken aan de opstelling van de warmtepomp. U kan de warmtepompinstallatie koeltechnisch aansluiten: de installatie testen op druk, vacumeren, vullen en opstarten volgens het opstaprapport. De werkingscondities van de installatie worden opgemeten en gecontroleerd. Ook het inbedrijfsstellingsrapport wordt ingevuld. De laatste dag van de opleiding is voorzien als examendag. 
Maximum 10 deelnemers worden toegelaten tot een opleiding om praktijkgericht te kunnen werken. Odisee richt de opleiding dan ook verschillende keren per academiejaar in. De lesdata vindt u terug op bijgaand document.
 
Erkenning
De opleiding en het examen worden georganiseerd in het labo van Odisee gecertificeerd als examencentrum voor koeltechnici. Indien u slaagt voor het examen, ontvangt u het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek (Categorie I).  Dit certificaat is gedurende 5 jaar geldig.
Voor hernieuwing van deze certificering, verwijzen wij u graag door naar onze opleiding 'Koeltechniek', waar we ook actualisatie-examens organiseren.
 
Erkenning Vormelek label
Deze opleiding is erkend door Vormelek van 5/11/2015 tot 4/11/2018 (code Vormelek C2015/15984/N).
Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt.
Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming volgens de criteria van Vormelek. Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek:
02 476 16 76
Hoe de premie aanvragen?
 > Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding
Retributie
 
Erkende technici moeten een retributie betalen, een eerste maal bij het verkrijgen van het erkenningsbewijs en vervolgens vijfjaarlijks.
 
De retributie moet enkel betaal worden door de cursisten die slagen voor het examen en die erkend wensen te worden als technicus in het Vlaamse Gewest. Cursisten die de activiteiten van technicus uitoefenen in een ander gewest dan het Vlaamse Gewest of een andere lidstaat moeten niet beschikken over een erkenning als technicus van het Vlaamse Gewest.  
 
Wanneer betalen?
 
De retributie moet betaald worden bij het examen voor een eerste erkenning en bij het actualisatie-examen indien de technicus zijn erkenning respectievelijk wenst te behalen of hernieuwen. 
 
Indien de geslaagde geen retributie betaalt, wordt geen erkenning toegevoegd (eerste examen) of wordt deze niet verlengd (actualisatie-examen) en ontvangt hij geen erkenningsbewijs.
 
De betaling van de retributie gebeurt bij het afleggen van het examen en het bedrag van de retributie is dan ook datgene wat op datum van het afleggen van het examen gebruikelijk is (de referentie hiervoor is 1 januari van dat bepaalde jaar).
 
Hoeveel?
 
Elk jaar zullen op 1 januari de retributies worden geïndexeerd (artikel 54/2 van het VLAREL). De nieuwe bedragen zullen in de maand november worden gepubliceerd op de pagina https://www.lne.be/erkenningen.
 
Vanaf 1 januari 2017 worden volgende (geïndexeerde) retributiebedragen gehanteerd: 138 euro.
 
Overmaken aan departement OMGEVING
 
De cursist stort het bedrag zelf rechtstreeks aan het Department Omgeving via het rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 op naam van DOMG ontvangsten algemeen, adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel, IBAN BE40 3751 1110 2263, BIC Code: BBRUBEBB. De vrije betalingsmededeling is OMG-TKI voornaam + achternaam cursist. De geslaagde cursist bezorgt het betalingsbewijs aan het opleidingscentrum waarna het erkenningsbewijs kan worden uitgereikt door het opleidingscentrum.
 
Het is zeer blangrijk dat de betalingsmededelingen correct zijn! Anders kan de boekhouding deze niet correct toekennen! Bij de controle van de betalingsbewijzen moet hier dus voldoende aandacht aan besteed worden!
 
Bewijs vann betaling 
 
Als bewijs van betaling van de retributie worden de volgende stukken aanvaard:
- (een kopie van) een rekeninguittreksel
- (een kopie van) een door de bank of de Post met een stempel en handtekening(en) van de bankbediende(n) geattesteerde betalingsopdracht.
 
Andere documenten geven onvoldoende garanties dat de retributie daadwerkelijk werd betaald.
 
 
 

 

Praktische Info

Start: dinsdag, 14 november, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 2000 €
Locatie: Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst, Belgium

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18