Info en links

Opleidingscheques
01 maart 2015: Beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. besluitswijziging i.k.v. opleidingscheques
KMO-portefeuille
Betaald educatief verlof
Inschrijvingsbevestiging - praktische afspraken eerste lesdag
Wachtlijst
Studiegeld - annuleringsvoorwaarden
Onderwijs- en examenreglement
Permanente vorming aan de Hogeschool-Universiteit Brussel
Permanente vorming binnen de Associatie KU Leuven

Opleidingscheques
Odisee is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als opleidingsverstrekker (erkenningsnummer 200200644) en aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. U kan deze aanvragen wanneer u laag- of middengeschoold bent, op eigen initiatief een opleiding volgt van tenminste 32 contacturen én indien de opleiding is erkend in kader van Betaald Educatief Verlof. Hooggeschoolden kunnen enkel nog opleidingscheques aanvragen indien zij een loopbaangerichte opleiding volgen die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden. Er kunnen geen opleidingscheques worden aanvaard voor deelname aan één of meerdere studiedagen, of voor opleidingen die niet erkend zijn in kader van Betaald Educatief Verlof. Opleidingscheques worden enkel aanvaard indien de factuur is geadresseerd aan u persoonlijk, maar niet wanneer deze is geadresseerd aan een onderneming of organisatie. U kunt opleidingscheques aanvragen tot maximaal € 250 per kalenderjaar en dit tot ten laatste twee maand na de start van de opleiding. Meer info over bovenstaande voorwaarden om opleidingscheques te gebruiken en hoe deze te bekomen vindt u op de website van de VDAB.
Gelieve uw opleidingscheques BLANCO te bezorgen aan het secretariaat of de opleidingscoördinator. U kan ze ook opsturen per aangetekend schrijven t.a.v. de Dienst Voortgezette opleidingen (zie Contact). In geval van betaling via opleidingscheques dient u enkel het resterende saldo van het studiegeld per overschrijving over te maken aan Odisee.

Belangrijk bericht van 1 maart 2015: Beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. besluitswijziging i.k.v. opleidingscheques
Klik op volgende link: belangrijke_wijziging_reglementering_opleidingscheques_vanaf_1_maart_2015.pdf

KMO-portefeuille
De KMO-portefeuille is een maatregel ten behoeve van Vlaamse KMO's en vrije beroepen die ondernemers toelaat het studiegeld voor een opleiding gevolgd door een werkende van de onderneming te subsidiëren. Odisee is erkend opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid (erkenningsnummer DV.O215752). Na registratie als KMO, kunt u tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Gelieve op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist te vermelden. Enkel de kost van de opleiding wordt tot 50% gesubsidieerd. E-learning, cursusmateriaal en cateringkosten worden niet gesubsidieerd. Meer info hierover vindt u op de website van Agentschap Ondernemen.

Betaald educatief verlof
Het betaald educatief verlof (BEV) is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het kan omschreven worden als het recht dat toegekend wordt aan voltijdse werknemers en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privé-sector. Dit recht stelt hen in staat bepaalde opleidingen te volgen en hierdoor op het werk afwezig te zijn met behoud van hun normale loon, betaald op het normale tijdstip.

Voor alle gevolgde opleidingen, komen alleen de werkelijk aanwezige lesuren in aanmerking om het recht op educatief verlof te bepalen van een werknemer voor het betrokken schooljaar (1 sept t.e.m. 31 augustus van het daaropvolgende jaar). Afstandsonderwijs geeft geen recht op BEV vermits de wetgeving BEV gebaseerd is op aanwezigheid in de lessen. Alleen eventuele contacturen (dit zijn verplichte aanwezigheidsmomenten in de school) kunnen recht geven op BEV indien ze deel uitmaken van een opleiding die tot de wettelijk vastgelegde opleidingscategorieën behoort én voor zover het over minstens 32 contacturen per schooljaar gaat.

Het voordeel van betaald educatief verlof wordt gedurende een periode van zes maanden niet meer toegekend aan de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig is voor meer dan één tiende van de werkelijk gegeven lesuren. Voor de wettiging van afwezigheden dient Odisee zich als onderwijsinstelling te houden aan de gevallen die voorzien zijn, namelijk:
     - medisch attest voor ziekte van de betrokkene of een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
     - staking van het openbaar vervoer;
     - staking of ziekte van de docent;
     - sluiting van de onderwijsinstelling voor een welbepaalde reden;
     - uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (overvloedige sneeuwval, algemene ijzelvorming);
     - afwezigheid gewettigd om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school;
     - klein verlet
Odisee licht in omtrent de nauwgezetheid van de werknemers door de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid uit te reiken.
Meer info over betaald educatief verlof vindt u in dit document en op de website Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.

Inschrijvingsbevestiging - praktische afspraken eerste lesdag
Na inschrijving via het online inschrijvingsformulier, ontvangt u automatisch een bevestigingsemail. Dit betekent dat we uw inschrijving goed hebben ontvangen. Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, nemen we contact met u op. Enkele dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een email waarin u informatie ontvangt over waar en wanneer u verwacht wordt op de eerste lesdag.

Wachtlijst
Wanneer het maximale aantal deelnemers voor een opleiding is bereikt, wordt de wachtlijst geactiveerd. Wanneer u zich inschrijft op de wachtlijst, noteren wij uw interesse voor deze opleiding. We contacteren u mocht er onverwacht een plaats vrijkomen in de huidige opleiding en/of wanneer een opleiding een volgende keer wordt ingericht. Een inschrijving op de wachtlijst garandeert geen plaats in de huidige opleiding.

Studiegeld - annuleringsvoorwaarden
Het studiegeld dient betaald te worden binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Wie het studiegeld niet heeft betaald vóór de gestelde datum, heeft geen recht op onderwijs en kan niet deelnemen aan de examens. De inschrijving wordt geschorst. Er worden geen studieattesten noch getuigschriften afgeleverd. De schorsing wordt slechts teniet gedaan na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode.
In geval u de inschrijving wenst te annuleren, gelieve dit schriftelijk mee te delen aan de Dienst Voortgezette Opleidingen. Bij annulering van de inschrijving tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de permanente vormingsactiviteit, is de deelnemer een vergoeding van 50 euro verschuldigd voor administratieve kosten. Bij latere annulering is het volledige studiegeld verschuldigd.

Onderwijs- en examenreglement
Binnen de permanente vorming geldt een eigen onderwijs- en examenreglement

Permanente vorming aan Hogeschool-Universiteit Brussel
Via onderstaande links vindt u het aanbod permanente vorming voor de centra Permanente vorming van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).
De EHSAL Management School (EMS) biedt opleidingen aan binnen de bedrijfswetenschappen, en managementvorming voor de social-profitsector.
De Fiscale Hogeschool (FHS)
Het Groepscentrum Permanente Vorming (GPV)

Permanente vorming binnen de Associatie KU Leuven
Hier vindt u het opleidingsaanbod van de verschillende partners binnen de Associatie KU Leuven.